Skip to main content

Webbpolicy

Vi respekterar din personliga integritet och skyddar därför den information vi får från dig. Vänligen läs igenom denna webbpolicy för mer information.

Bergsala AB med org. 556315-6412 (”Bergsala”) är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla referenser i denna webbpolicy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Bergsala.

Vi respekterar din personliga integritet och skyddar därför den information vi får från dig. Vänligen läs igenom denna webbpolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du köper eller använder våra tjänster, skickar in en arbetsansökan till oss eller är referens i någon av våra rekryteringsprocesser. Bergsala har webbplatser via ett flertal domännamn och kan från tid till annan utöka antalet webbplatser.

Vänligen notera att denna webbpolicy endast berör följande webbplatser publicerade och underhållna av Bergsala: www.bergsala.se, www.bergsala.no, www.bergsala.dk, www.bergsala.fi, www.bergsala.lv, www.bergsala.eu, www.nintendo.se, www.nintendo.no, www.nintendo.dk, www.nintendo.fi

Förutom detta använder vi oss även av kakor för att samla in generell information om våra besökare. Läs mer om detta under kakor.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

 • Direktmarknadsföring:

  Skickande av nyhetsbrev, erbjudanden och relevant information om våra tjänster och produkter.

  Personuppgifter: namn, e-postadress

  Rättslig grund: Berättigat intresse.
  Bergsalas berättigade intresse av att skicka direktmarknadsföring.

  Lagringsperiod: Vi lagrar personuppgifterna under den tid som du är prenumerant av nyhetsbrevet.

 • Arrangemang av tävlingar:

  • Utse samt kontakta vinnare av tävlingar.
  • Skickande av pris till tävlingens vinnare.

  Personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress

  Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
  Bergsalas skyldighet att fullgöra ett avtal där tävlingsdeltagaren är avtalspart.

  Rättslig förpliktelse: Fullförande av vår förpliktelse att spara information i enlighet med bokföringslagstiftningen.

  Lagringsperiod: 7 år enligt Bokföringslagen (1999:1078).

 • Tillhandahålla service- och garantitjänster:

  • Kontakta dig för att besvara service- och garantiärenden.
  • Mottagande och återsändande av produkter.

  Personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress

  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Vid reklamation baserar vi behandlingen på vårt berättigade intresse av att uppfylla våra skyldigheter att vidta åtgärder i enlighet med Konsumentköplagen (1990:932) eller Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  Fullgörande av avtal: Om det inte rör sig om en reklamation baserar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

  Rättslig förpliktelse: Fullförande av vår förpliktelse att spara information i enlighet med bokföringslagstiftningen.

  Lagringsperiod: 1 år efter att vi har tillhandahållit service- och/eller garantitjänster till dig. Vi lagrar även de uppgifter som är nödvändiga i 7 år för att uppfylla kravet på lagring i Bokföringslagen (1999:1078).

 • Rekrytering:

  • Mottagande och genomgång av arbetsansökan.
  • Kontakta dig för inbokning av eventuell intervju.
  • Genomförande av intervju.
  • Inhämtande av referenser från angivna referenspersoner.
  • Lagring av ansökan.

  Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, uppgifter i ditt CV och personliga brev, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser.

  Vi ber dig att inte lämna uppgifter av känslig karaktär till oss, såsom uppgifter om hälsa, religion och medlemskap i fackförening. Om du ändå lämnar sådana uppgifter i din ansökan förbehåller vi oss rätten att radera uppgifterna, förutsatt att vi inte har något ändamål med och laglig grund för att behandla sådan data.

  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Vårt berättigade intresse av att anställa personal.

  Lagringsperiod: Dina uppgifter behandlas fram till och med att vi har tillsatt den tjänst som du har sökt. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi får lagra dina uppgifter för framtida tjänster sparar vi uppgifterna i upp till två år från och med att du lämnade ditt samtycke.

 • Referenstagning vid rekrytering:

  • Kontakta angivna referenspersoner.
  • Genomförande av referenstagning.
  • Lagring av anteckningar från referenstagning.

  Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel.

  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Vårt berättigade intresse av att anställa personal med rätt kompetens.

  Lagringsperiod: Dina uppgifter behandlas fram till och med att vi har tillsatt den tjänst som den arbetssökande du är referens till har sökt.

 • Förbättra våra tjänster:

  • Åtgärda programfel.
  • Identifiera och lösa problem med webbplatskonvertering.
  • Ändring av gränssnitt på webbplatsen.

  Personuppgifter: webbplatsinformation baserat på din IP-adress, webbläsarinformation

  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att kunna leverera snabba och användarvänliga tjänster.

  Lagringsperiod: 26 månader efter att du har utnyttjat våra tjänster.

 • Kommunikation med återförsäljare:

  Registrering och administration av service- och garantiärenden.

  Personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivarens namn, yrkestitel.

  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla våra åtaganden i det återförsäljaravtal som vi har ingått med din arbetsgivare.

  Lagringsperiod: 10 år efter att service- och garantiärendet startades.

Vi använder endast personuppgifter som är relevanta i varje enskilt fall för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Generellt sett kommer vi att behandla sådan personuppgift i 10 år från skapandet eller för den tid som krävs för att uppfylla ändamålet i det aktuella fallet. Den behandlingen av dina personuppgifter är baserad på vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du representerar samt personuppgifter som inhämtas via cookies. Under rekryteringsförfaranden kan vi också komma att behandla personuppgifter som är inhämtade från dina referenser.

Vad händer om du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss?

Om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vår webbplats. För det fall du väljer att inte lämna dina personuppgifter när du kontaktar oss kan det komma att hända att vi inte kan tillhandahålla önskad kundservice eller tjänst.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kommer vi dela dina personuppgifter med följande mottagare.

a) Bolag inom samma koncern som vi tillhör,

b) Leverantörer av analysverktyg för vår webbplats,

c) Sociala medier (Facebook, Google, Instagram, YouTube och/eller Twitter),

d) Leverantörer av verktyg för direktmarknadsföring (Elastic Email),

e) IT-leverantörer, och

f) Referenser.

Delning av dina personuppgifter kan till exempel ske internt i de fall en fråga behöver besvaras av en annan person än den som mottog den. Namn och e-postadress som lämnas vid registrering av nyhetsbrev delas inte med någon utöver den som skickar ut nyhetsbrevet.

I de fall du som besökare är inloggad på Facebook, Google, Instagram, YouTube och/eller Twitter så kommer dessa plattformar att registrera de sidor du besöker på vår webbplats. Hur detta datautbyte är utformat kan du läsa mer om i respektive plattforms användaravtal. I många fall går det även att styra vilken information som delas. Läs mer om detta under kakor.

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna webbpolicy.

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna webbpolicy). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende vår behandling av dina personuppgifter.

a) Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och även att få kompletterande information avseende vår behandling av dina personuppgifter.

b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:

  • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
  • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
  • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
  • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

  • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
  • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
  • vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Länkar

På vår webbplats finns det länkar till andra webbplatser, dessa innefattas inte av vår webbpolicy. För mer information om andra webbplatsers webbpolicy bör du läsa igenom deras villkor innan du delar med dig av personuppgifter.

Kontakt

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

ATT: Bergsalas Dataskyddsombud
Box 10204
434 23 Kungsbacka
Sverige


Nintendo Co., Ltd., Kyoto, Japan, är ett världsledande företag inom interaktiv underhållning, och ligger bakom ett antal ikoniska varumärken såsom Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ och Splatoon™.


© Bergsala | Officiell webbplats för Nintendo i Sverige