fbpx
nintendo logo

 

 

 

 

 

  • Support
  • Återvinning och miljöansvar

Återvinning och miljöansvar

Hantering av elektroniska produkter som nått slutet av sin livscykel

Symbolen med en överkryssad soptunna betyder att produkten inte får kastas med det vanliga hushållsavfallet. Elektroniska restprodukter kan innehålla material och substanser som är miljöfarliga, och om de inte hanteras på rätt sätt kan de skada miljö och människor. Istället ska du kontakta din lokala avfallshanterare för att få mer information om hur och var du ska göra dig av med din elektroniska avfall. Det är även möjligt att lämna in uttjänt elektronik hos många återförsäljare av elektroniska produkter. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för vår miljö och hanterar allt avfall på ett tryggt, säkert och miljömedvetet sätt. Du hittar mer information på: Elektronikåtervinningen.com.
Produkten ska inte kastas med hushållsavfallet

Hantering av batterier som nått slutet av sin livscykel

Hanteringen av bärbara och uppladdningsbara batterier regleras av EU- och internationell lag. Eftersom batterier innehåller tungmetaller (t.ex. bly, kvicksilver och kadmium) som kan leda till allvarliga miljö- och hälsoproblem, ska de samlas in separat och återvinnas.

Om ett batteri är märkt med en överkryssad soptunna, betyder det att det inte får kastas med de vanliga hushållssoporna. De kemiska beteckningarna Cd, Hg och Pb indikerar huruvida batteriet innehåller kadmium (Cd), kvicksilver (Hg) eller bly (Pb). Som konsument är du av lag bunden att separera dessa batterier från övriga hushållssopor och lämna in dem för materialåtervinning på anvisade platser. Du kan hitta anvisade platser på ett flertal ställen runt om i samhället, t.ex. på miljöstationer, hos elektronikåterförsäljare och i dagligvarubutiker.

Kostnaden för att hantera återvinning av batterier är inkluderat i priset när du köper en batteridriven Nintendoprodukt.

Kasta inte batterier i hushållsavfallet